Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.

Kundvillkor för Samköpsrabatter 

LRF Samköp har skapat varumärket Samköpsrabatter för att vi ska kunna tillhandahålla dig som är kund till LRF Samköp olika tjänster. Genom att LRF Samköp agerar som en samlad kraft kan vi erbjuda kunder bättre villkor hos våra samarbetspartners. LRF Samköp riktar sig till dig som driver eller representerar ett företag inom de gröna näringarna. Är du företrädare för ett bolag ingås Villkoren mellan LRF Samköp och det bolaget. För dig som t.ex. är kund hos Bondens El gäller särskilda villkor. 

1. Definitioner 

Externa Tjänster definieras i avsnitt 4; 

LRF Samköp/Vi/Oss avser LRF Samköp AB, org. nr. 556043-8711; 

Tjänster avser de tjänster som LRF Samköp vid var tid tillhandahåller; och 

Villkoren avser dessa kundvillkor med eventuella bilagor. 

2. Att bli kund och uppsägning 

 1. När du blivit kund till LRF Samköp kommer får du tillgång till Tjänster som LRF Samköp erbjuder sina kunder. LRF Samköp har rätt att neka kunder, t.ex. om de inte är verksamma inom de gröna näringarna. 
 2. Du och LRF Samköp har rätt att när som helst avsluta kundrelationen, utan angivande av skäl. Du gör det lättast genom att kontakta oss via info@lrfsamkop.se. Om du inte accepterar Villkoren får du inte ta del av LRF Samköps Tjänster.  

3. Tjänster  

 1. Kunder erbjuds följande tjänster ("Tjänster”): 
 • Samköpsrabatter, dvs. information om aktuella erbjudanden, inköpsavtal, förmåner och tjänster samt möjlighet att nyttja sådana från LRF Samköps samarbetspartners;  
 • digitalt verktyg;  
 • möjlighet att söka efterhandsrabatt, i tillämpliga fall; samt 
 • kundanpassad information utifrån din eller ditt företags inköpshistorik 

 

 1. Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt, om inte annat anges.  
 1. LRF Samköp har rätt att anlita underleverantörer för att tillhandahålla Tjänsterna och för fullgörande av Villkoren. 

4. Externa Tjänster 

Kunder kan i förekommande fall ansöka om kundavtal hos våra samarbetspartners och omdirigeras till ett externt formulär hos den samarbetspartnern. I vissa fall kan Tjänsterna göra det möjligt att du får tillgång till tredje parts tjänster, t.ex. karttjänster och hemsidor ("Externa Tjänster”). 

5. Användning av Tjänsterna 

 1. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av oss eller våra samarbetspartners via Tjänsterna eller på annat sätt missbruka eller använda Tjänsterna för andra ändamål än de som anges i dessa Villkor. Du får inte heller försöka kringgå de säkerhetsmässiga eller andra begränsningar som tillämpas i Tjänsterna. 
 2. All din användning av Tjänsterna måste vara förenlig med Villkoren och vid var tid gällande lagstiftning. 
 3. Vid misstanke om att du inte följer Villkoren eller annars använder Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka oss eller tredje man skada kan vi stänga av din åtkomst till Tjänsterna och/eller avsluta kundrelationen med omedelbar verkan. 

6. Kundens ansvar 

 1. De uppgifter du lämnar när du ansöker om att bli kund hos LRF Samköp är dina och du ansvarar för att dina uppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst. Om du misstänker att någon fått tillgång till dina uppgifter ska du omedelbart meddela oss.  
 2. Du ansvarar för att hålla din tekniska utrustning (t.ex. mobiltelefon) som du använder Tjänsterna via skyddad mot obehörigt nyttjande. Du ansvarar även för att den information du lämnar till oss är korrekt och att den inte gör intrång i någon annans rättigheter eller strider mot tillämplig lag eller annans rätt. 
 3. Du får inte använda Tjänsterna eller Externa Tjänster för att: 
 • planera eller delta i olaglig, bedräglig eller manipulerande aktivitet; eller 
 • vidta enligt Villkoren oförenliga åtgärder som gör intrång i LRF Samköps eller tredje parts immateriella rättigheter. 

7. LRF Samköps ansvar 

 1. Tjänsterna tillhandahålls normalt dygnet runt, året runt. LRF Samköp lämnar dock inga garantier, och tar inte heller ansvar, för eventuella fel, förseningar eller andra avbrott i Tjänsterna. LRF Samköp tar inte heller något ansvar för felaktig information, t.ex. om en viss rabatt inte gäller eller är felaktigt beskriven. 
 2. Vi strävar efter att tillhandahålla Tjänsterna på bästa sätt och anstränger oss för att Tjänsterna ska vara tillgängliga. Dessvärre kan till exempel tekniska problem eller nödvändiga underhåll medföra tillfälliga avbrott. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående information tillfälligt avbryta Tjänsterna för serviceändamål, som hantering av buggar, underhåll och uppgraderingar. Tjänsternas tillgänglighet kan också påverkas av tjänster som tillhandahålls av tredje part, till exempel Externa Tjänster, tjänster från våra samarbetspartners och internetleverantörer. 
 3. Vi arbetar aktivt med att uppdatera och optimera Tjänsterna för att alltid erbjuda dig de bästa och mest relevanta Tjänsterna. Av denna anledning analyserar LRF Samköp och våra samarbetspartners i viss utsträckning inköpshistorik. Du kan läsa mer om detta i vår Personuppgiftspolicy.  

8. Ansvarsbegränsningar 

 1. Tjänsterna tillhandahålls som de är. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för att den data som tillhandahålls av våra samarbetspartners är korrekt eller aktuell vid varje givet tillfälle.  
 2. LRF Samköp ansvarar inte för din användning av Externa Tjänster eller andra tredje parts tjänster som tillgängliggörs via Tjänsterna. 
 3. LRF Samköp ansvarar inte för fel eller förluster som kan uppkomma med anledning av fel, attacker, avbrott eller liknande händelser som påverkar Tjänsterna eller Tjänsternas tillgänglighet. 
 4. LRF Samköp ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsterna. LRF Samköp ansvarar inte heller för skada som orsakas av försening, förvanskning eller förlust av data eller för din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje part. 
 5. Vi ansvarar inte under några omständigheter gentemot dig eller tredje part för indirekta skador, inklusive utebliven vinst, direkta eller indirekta förluster, onyttiga kostnader eller andra följdskador eller förlust av data. All användning av Tjänsterna sker på egen risk. 
 6. Du har endast rätt till ersättning för sådan direkt skada som LRF Samköp, eller någon för vilken LRF Samköp svarar, orsakar genom vårdslöshet. LRF Samköps ansvar är begränsat till ett sammanlagt belopp om 1 000 SEK. 
 7. Begränsningarna ovan gäller inte i händelse av uppsåtligt agerande från LRF Samköps sida eller om annat följer av tvingande lag.  

9. Konsumenter 

För det fall tvingande konsumentskyddsregler är tillämpliga, för att du är konsument, ska sådana regler gälla framför vad som anges i Villkoren, i de fall och i den utsträckning som konsumentlagstiftningen är mer förmånlig för dig som konsument. Som konsument kan du således ha rättigheter utöver vad som anges i Villkoren. 

10. Immateriella rättigheter 

Ingenting i dessa Villkor eller övrigt i relationen mellan LRF Samköp och dig ska tolkas till att innebära att immateriella rättigheter överlåts eller upplåts till dig. All form av kopiering, ändring, överlåtelse eller annan användning av material, inkluderande men ej begränsat till, texter, bilder och programvara är förbjuden om inte annat uttryckligen framgår av dessa Villkor.  

11. Behandling av personuppgifter 

LRF Samköp behandlar personuppgifter, bl.a. för att uppfylla våra åtaganden enligt Villkoren. LRF Samköps behandling av personuppgifter beskrivs i vår Personuppgiftspolicy. 

12. Avtalstid 

Villkoren mellan dig och LRF Samköp gäller tills vidare.  

13. Tillämplig lag och tvistlösning 

Svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler, gäller för Villkoren. Tvist i anledning av Villkoren ska i första hand lösas i samförstånd mellan dig och LRF Samköp. Om samförstånd inte kan nås ska tvisten avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.  

14. Ändringar 

LRF Samköp förbehåller sig rätten att ensidigt ändra och uppdatera Villkoren från tid till annan. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra i Tjänsterna eller att upphöra med att tillhandahålla hela eller delar av Tjänsterna. Vi kan t.ex. välja att sluta tillhandahålla en Tjänst som sällan används. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga på LRF Samköps webbplats.  

15. Kontakt 

Du kan kontakta oss via info@lrfsamkop.se om du har några frågor, synpunkter eller klagomål. 

 

Vänligen notera att utöver dessa kundvillkor gäller tillkommande villkor för vissa av LRF Samköps tjänster, t.ex. för dig som är kund hos Bondens El. 

 

**** 

Användarvillkoren uppdaterades senast: 2023-01-09.